Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za korišćenje platforme Amazonka.rs, uslovi i način registracije, prava i obaveze korisnika, način vršenja kupovine i prodaje, načini obračuna naknada, zaštita autorskog i srodnih prava, kao i ostala bitna pitanja koja su od značaja za neometano funkcionisanje i korišćenje platforme Amazonka.rs kao i svih ostalih platformi i servisa koji posluju u okviru sistema privrednog društva Amazonka doo, MB: 21597970, PIB: 112052565, sa sedištem u Beogradu na adresi Dubrovačka 18, registrovane šifre delatnosti 6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova i koji posluje kao pružalac usluge poarednika u prodaji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Amazonka doo) i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Amazonka doo i svakog pojedinačnog korisnika platforme – registrovanog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedene platforme i svih ostalih servisa.

Radi otklanjanja svake sumnje, Uslovi korišćenja Amazonka doo (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na sve platforme, servise i aplikacije u vlasništvu Amazonka doo i celokupni sadržaj objavljen na ovim Platformama, kao i na sve prateće usluge. Uslovi korišćenja uređuju opšta pravila za korišćenje svih Platformi, kao i posebna pravila korišćenja svake od pojedinačnih, a polazeći od njihovih specifičnosti.

Svako korišćenje Platformi Amazonka doo u celosti ili bilo kog njenog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Amazonka doo i kršenjem Uslova korišćenja.

Registracijom za pristup Platformi za kupoprodaju, pristupom platformama putem drugih kanala komunikacije radi realizovanja kupoprodaje (kupovina putem telefona), kao i pristupom Platformama u informativne, edukativne ili istraživačke svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, ta da ujedno prihvata sve odredbe istog, a obavezan je da prilikom korišćenja Platformi u bilo koje svrhe poštuje važeće zakone i propise Republike Srbije.

Korisnicima Platformi se smatraju:

 • Registrovani članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala zarad vremenski neograničenog korišćenja Platformi (do terminacije registracije), a u svrhe kupoprodaje i koji nakon registracije prijavom pristupaju tim Platformama, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje Amazonka.rs i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;
 • Telefonski korisnici koji u svrhu realizacije kupoprodaje korišćenjem Platforme Amazonka ili realizacije kupoprodaje putem Internet prodavnice, kontaktiraju sa Amazonka doo, bez prethodne registracije ili prijave, a na način o pod uslovima propisanim ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje Amazonka i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;
 • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju Platformama, bez registracije ili prijave, radi korišćenja Platformi u edukativne, informativne ili istraživačke svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno njihovoj srazmernoj aktivnosti na Platformi, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni;

Amazonka doo posluje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini. 

2. Ograničenje i odricanje odgovornosti Amazonka doo

Amazonka doo pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine i predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini, koji obavlja poslove u vezi sa elektronskom trgovinom.

Korišćenje svih platformi Amazonka doo je na isključivu odgovornost korisnika.

Svi predmeti koji se kupuju i isporučuju putem Amazonka doo platformi su osigurani prilikom transporta, i garantuje se neoštećenost robe, umanjenje cene odnosno vrednosti, do maksimalnog naznačenog iznosa vrednosti proizvoda koji se transportuje a u skladu sa procedurama reklamacija Kurirskih službi.

Amazonka doo preko svojih zvaničnih Platformi može postavljati predmete radi prodaje koristeći se svim dozvoljenim opcijama uz poštovanje Uslova korišćenja.

Amazonka doo ne garantuje neprekidnost korišćenja Platformi, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih Platformi.

Amazonka doo nije odgovorna za tehničke probleme koje su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (Telekomunikacioni operateri) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

Amazonka doo ni u kom slučaju ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na Platforme, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu svoje tačne podatke, te da Amazonka doo nije ni na koji način odgovorna za direktnu ili indirektnu štetu koje je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice.

Amazonka doo, kao pružalac usluge informacionog društva, nije odgovorna ni za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami korisnici (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise predmeta, komentare, i druge korisnički generisane sadržaje), budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja.

Amazonka doo ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promena ili zloupotreba podataka od strane trećih lica, raskida ugovora neovlašćenog korišćenja tuđeg žiga ili intelektualne svojine, ponašanja suprotnom Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da Amazonka doo ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma ili ostali servisi, mogu privremeno biti nedostupni ili dostupni u ograničenom obimu, a iz razloga redovnog održavanja sistema ili u slučaju nadogradnje ili unapređenja sistema. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platformi Amazonka doo će se truditi da blagovremeno obavesti korisnike putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugo pogodan način.

Amazonka doo zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoji Platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, a vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platformi, bezbednosti podatak, redovnog servisiranja i celokupnog Eko sistema.

3. Ugovorni odnos

Registracijom za korišćenje Platformi radi kupoprodaje, pristupom Platformama putem drugih kanala komunikacije radi realizovanja kupoprodaje, kao i pristupom Platformama u informativne, istraživačke ili edukativne svrhe (gde je primenljivo), Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja i na taj način sa pružaocem usluge informacionog društva zaključuju ugovor po pristupu.

4. Zaštita prava

Amazonka doo će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • Na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom i pravno validnim dokazima, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
 • Nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Amazonka doo, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

5. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Amazonka doo obrađuje podatke o ličnosti korisnika na način i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koje se nalazi na web stranici:

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Amazonka doo ima isključiva autorska prava na svim Platformama i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekstovi, audio i video materijal, vizuelni elementi i identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kao i svih drugih elemenata koji su registrovani pod zaštićenim žigom kod Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije pod brojem Ž 2020/1184. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Amazonka doo, smatraće se povredom autorskog prava, te će Amazonka doo u tom slučaju biti ovlašćena da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo zaštitila.

Amazonka doo Platforme sadrže i elemente na kojima isključiva autorska prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na nekoj od Amazonka doo Platformi.

Postavljanjem unosa na Platforme, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku Platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Platformi je dozvoljen samo uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost Amazonka doo, uz napomenu sa kog je linka preuzet sadržaj.

Amazonka doo ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornosti za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

7. Članstvo

- Fizička lica

Fizičko lice postaje član registracijom na nekoj od Platformi i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Uputstva za korišćenje Amazonka.rs i drugih dokumenata koji uređuju način funkcionisanja Platformi.

Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član na Amazonka doo Platformama.

- Pravna lica

Pravno lice postaje član registracijom na nekoj od Platformi i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Uputstva za korišćenje Amazonka.rs i drugih dokumenata koji uređuju način funkcionisanja Platformi.

Svako uredno registrovano pravno lice, preduzetnik, udruženje, ortačko društvo,  poljoprivredno gazdinstvo i sve ostale forme mogu postati članovi Amazonka doo platformi.

Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između Pravnog lica i Amazonka doo, zatim Uslova korišćenja, te važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

- Status Amazonka Premium članovi

Amazonka Premium članovi su oni članovi, fizička ili pravna lica koja uvažavaju dodatne pogodnosti u korišćenju Platformi Amazonka doo, u skladu sa Uputstvom za korišćenje Platformi i drugih dokumenata koji uređuju funkcionisanje Platformi.

- Prestanak članstva

Amazonka doo ima isključivo pravo da odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu jedne ili svih Platformi ili da ograniči njihovo korišćenje ili korišćenje drugih usluga Amazonka doo bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku i bez obrazloženja ili prethodne najave.

Svaki član može u bilo kom trenutku otkazati članstvo, bez obrazloženja zahtevanjem za brisanjem profila u okviru ličnih podešavanja, pod uslovim da su završene sve započete transakcije ili kupoprodaje sa drugim korisnicima.

Amazonka doo zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim Platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja ili prethodne najave, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Republike Srbije.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta nezakonitih radnji ili izvršenja krivičnih dela.

Član kome je otkazano članstvo od strane Amazonka doo nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Amazonka doo.

Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Amazonka doo će postupiti u skladu sa Zakonom.

8. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da svo vreme čuvaju svoju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Amazonka doo Platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine isključivo na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na nekoj od Amazonka doo Platformi ne može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi ka eksternim stranicama. Postavljanje eksternih linkova ka YouTube može se ostvariti isključivo preko forme za unos YouTube linka.

Amazonka doo zadržava pravo da ukloni sve linkove i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Amazonka doo Platformi.

Korisnicima Platformi se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisala Amazonka doo kao i da na bilo koji način blokiraju ili onemogućavaju njen neometani rad. Navedena zabrana se ne odnosi na blokiranja, filtriranja, sakrivanja koje sistemski obrađuje Amazonka doo.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost portala i Platformi Amazonka doo kao i povezanim stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće ili preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Amazonka doo platformi. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako Amazonka doo privrednom društvu, tako i drugim korisnicima Portala.

Amazonka doo je nije dužna da proverava niti na bilo koji drugi način da kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba Amazonka doo Platformi. Amazonka doo ima pravo, ukoliko nađe za shodno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljen od strane članova na Amazonka doo Platformama u skladu sa svrhom tih Platformi.

Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenog ponašanja.

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja je i Uputstvo za korišćenje Amazonka.rs i obaveza članova je da se istih pridržavaju.

9. Pravila tržišta Amazonka doo Platformi

- Objavljeni sadržaj, ponude i kategorije

Amazonka doo zadržava pravo da izbriše ponude, tekstove, fotografije ili bilo koji drugi materijal sa Amazonka.rs portala, kao i drugih platformi u bilo kom trenutku, bez posebnog obaveštenja i prethodne najave

Povodom navedenog brisanja sadržaja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvariti bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema Amazonka doo zbog navedenog brisanja.

Amazonka doo takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez posebnog obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo postavi ili na bilo koji način izmeni kategoriju ponudbe, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

- Izmene ponuda i akcija

Amazonka doo ima pravo, ali ne i obavezu, da produži ili skrati trajanje ponude ili akcije, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje ponude

- Istinita informacija o predmetu koji se nudi

Svaki član kao prodavac je u obavezi da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o trajanju garancije i ostvarivanju prava potrošača.

Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom i ambalažom tj. pakovanjem, moraju biti navedeni. Prodavac je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta ili usluge na tržištu.

Član je saglasan da Amazonka doo, prilikom postavljanja ponude dopuni podatke o predmetu informacijama iz baze podataka, u kategorijama gde je to moguće i gde postoje tehnički uslovi za pružanje te usluge.

Član je takođe saglasan da svi podaci o predmetu koje unose u ponudu, a koji nisu u Amazonka doo bazi podataka, postanu deo Amazonka doo baze podataka o predmetima iz tih kategorija tako da budu dostupni svim članovima koji će ubuduće nuditi takav predmet, uključujući opise, specifikaciju i fotografije predmeta.

Amazonka doo ima pravo da uz objavljeni predmet nudi slične ili komplementarne predmete drugih članova, kao i predmete koji su povezani sa predmetom koji se nudi, kreirajući potpuniju ponudu, a na osnovu statistike ranijih interesovanja pojedinih članova ili platforme u celini.

- Postavljanje ponuda, naknade i Cenovnik

Postavljanje dodatnih opcija prodaje od strane člana, moguće je uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.

Amazonka doo će prodavcu isplaćivati iznos prodatog predmeta ili usluge umanjen za naknadu usluge i eventualne troškove transporta, nakon uspešne isporuke predmeta i potvrde od strane kupca da je predmet dobio, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od momenta uručenja predmeta, shodno vremenu prenosa novca od strane platnih institucija i sistema platnih kartica.

Naknade za usluge dospevaju odmah, a Amazonka doo će jednom mesečno za pružene usluge dostavljati prodavcu Račun u elektronskom obliku sa obračunom i specifikacijom svih naplaćenih usluga.

Cenovnik Amazonka doo je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Amazonka doo zadržava prava izmene Cenovnika u bilo koje vreme.

Važeće cenovnike članovi prodavci mogu da vide u okviru svog profila a na adresi:

CENOVNIK

Amazonka doo ima pravo da svoja potraživanja prema članovima i svim drugim korisnicima Platformi ustupi trećim licima, bez saglasnosti člana ili korisnika.

- REFUNDIRANJE NAKNADE

Ukoliko kupac iz bilo kog razloga odustane od kupovine, ne želi da preuzme kupljeni predmet ili uslugu, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu ponude ili na bilo koji drugi način zahteva raskid ugovora na daljinu, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju provizije koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora, odnosno prodavac ima pravo na povraćaj provizije samo u slučaju da kupoprodaja nije realizovana usled okolnosti koji ne predstavljaju krivicu prodavca.

Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, Amazonka doo ima pravo da odbije refundaciju u vezi sa zaključenjem pomenutog ugovora.

- Na Amazonka doo Platformama ugovor između člana prodavca i člana kupca smatra se zaključenim kada postoji jasna saglasnost obe strane za zaključenje ugovora i nakon ostvarene porudžbine član prodavac isporuči poručenu robu ili uslugu članu kupcu.

- Sadržina ugovora i osnovne obaveze

Sadržinu zaključenog ugovora na daljinu između člana prodavca i člana kupca čine: Cena, Podaci o prodavcu i kupcu (ukoliko su sistemski poslati), opis predmeta ugovora, specifikacijama, uslovima koje je naveo prodavac, obaveznoj informaciji o garantnom roku – saobraznosti, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac izrazio volju za zaključenje ugovora na daljinu i kliknuo na dugme KUPI ili opcijama kupovine u varijacijama za količinu za koju se opredelio kupac.

Član prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za istaknutu kupoprodajnu cenu.

Istaknuta kupoprodajna cena mora da uključuje sve pripadajuće poreze.

- Opis predmeta

Opis predmeta je deo ugovora i član prodavac ma obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.

Ukoliko član prodavac ne garantuje za neki podatak, to je u obavezi da jasno naznači inače će se smatrati da član prodavac garantuje i za taj podatak.

Član prodavac je odgovoran za nedostatak Predmeta koji je opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

- Ostale odredbe

Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena.

Kupoprodajna cena obuhvata sve pripadajuće fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno, niti prodavac može naknadno da potražuje neke dodatne troškove mimo istaknute cene. Za ugovor između prodavaca i kupaca merodavno je pravo Republike Srbije.

10. Izvršavanje ugovora

- Opšte napomene

Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje Amazonka doo, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.

U slučaju odstupanja od prethodne tačke, Amazonka doo neće posredovati u rešavanju spora između članova, i u slučaju bilo kog spora u kojem je uključena Amazonka doo – ugovara se nadležnost suda u Beogradu.

- Komunikacija

Svi rokovi i obaveze u vezi sa komunikacijom, izvršenjem ugovora, žalbama i ocenjivanjem, navedeni su u Uputstvu za korišćenje Amazonka doo.

- Datum dospeća

Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u skladu sa rokovima definisanim Uputstvom za korišćenje Amazonka doo.

U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje, Amazonka doo neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.

- Raskid ugovora

Kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do neispunjenja došlo krivicom tog člana.

- Nedostaci na predmetu

Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa nedostacima na predmetu i ta prava može ostvariti u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom definisanim rokovima. Amazonka doo može dobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja nedostataka na predmetu ako joj se nezadovoljni član obrati žalbom u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje Amazonka doo. Posredovanje Amazonka doo ne utiče na pravo člana na sudsku i zakonsku zaštitu svojih prava.

Amazonka doo neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.

Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima Amazonka doo, kupac će, u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje, zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.

Amazonka doo zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ili ograniči aktivnosti prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

11. Amazonka Platforma

Amazonka.rs je platforma koja se nalazi na internet stranici https://amazonka.rs/ i zvanična je internet Platforma privrednog društva Amazonka doo.

Amazonka.rs platforma je namenjena isključivo uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja učestvuju u kupovini i prodaji predmeta i usluga po definisanoj ceni.

Korišćenje određenih dodatnih opcija Amazonka.rs Platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Amazonka.rs Platforme.

- Prodaja proizvoda i usluga

Prodaja na Amazonka.rs tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.

Ponuda sadrži obavezne elemente: Naslov, cenu proizvoda ili usluge, lager, uslove i cenu isporuke, kategoriju, opis predmeta ili usluge, stanje predmeta i fotografije, sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja Amazonka doo.

Objavljivanjem proizvoda ili usluge, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta ili usluge sa kupcem.

Prodavac se obavezuje da će ažurno voditi računa i ažurirati stanje lagera, osim ukoliko Prodavac ne sklopi ugovor za Amazonka HENDLOVANJE i ažuriranje lagera prepusti kompaniji Amazonka doo.

Prodavci koji ne budu poštovali ažurnost lagera može im biti ukinuto članstvo ili isto ograničeno.

Prema mišljenju Ministarstva Finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.4.2011. god , Pravno lice koje obavlja prodaju posredstvom pošte ili interneta nije dužno da promet ostvaren ovim putem evidentira na fiskalnoj kasi.

- Pravo oglašavanja proizvoda ili usluge

Svaki registrovani član ima pravo kreiranja ponude proizvoda ili usluge, za svoje potrebe, potpuno besplatno.

Član je u obavezi da prilikom kreiranja ponude obavezno navede sledeće elemente: Naslov, cenu proizvoda ili usluge, cenu i uslove isporuke, kategoriju, opis, stanje predmeta ili usluge, fotografije, sve u skladu sa važećim pravilima Amazonka doo.

- Pravo kupovine

Svaki registrovani član ima pravo kupovine.

- Amazonka kupovina telefonom

Kupovina telefonom je posebna mogućnost koju Amazonka doo nudi za svoju platformu Amazonka.rs. Kompanija Amazonka doo u kupovini putem telefona nastupa kao posrednik između korisnika koji nije još uvek član i pomaže mu da kreira svoj nalog i ostvari prvu kupovinu. Pristupom telefonskom servisu svi korisnici se saglašavaju sa ovim uslovima korišćenja i daju saglasnost da se njihovi podaci koriste za potrebe realizacije kupoprodaje predmeta koji su izabrali, kao i za potrebe dokazivanja komercijalne transakcije.

12. Isporuka usluge i reklamacija

 - Isporuka usluge

Amazonka doo će sve svoje usluge (usluge koje podrazumevaju besplatno postavljanje predmeta ili usluge, korišćenje promotivnih opcija, isticanja proizvoda ili usluga, itd…) isporučiti u zakonski predviđenim rokovima i u skladu sa tehničkim mogućnostima Platforme.

- Politika i postupak reklamacije

Svaki korisnik Platforme ima pravo da uloži reklamaciju u razumnom roku, a najkasnije u zakonskom roku, na pružene usluge, odnosno kvalitet pružene usluge ili u slučaju da usluga nije izvršena. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate kvalitet pružene usluge Amazonka doo i ukoliko se utvrdi da je Vaša reklamacija bila opravdana i osnovana, kompanija Amazonka doo će ispuniti sve zakonski definisane obaveze.

Amazonka doo ne preuzima apsolutno nikakvu odgovornost za greške korisnika, uslugu koja je već pružena i iskorišćena, usluge pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške korisnika koje se odnose na postupke prilikom korišćenja Platforme.

- Postupak reklamacije

Za pokretanje postupka reklamacije, korisnik je dužan da se obrati putem Kontakt strane i navede detaljnije informacije o nedostacima (vreme kada je nedostatak uočen, tačna stranica na kojoj je nedostatak uočen, koja usluga ili opcija je korišćena i na koji način i tome slično).

Nakon dobijanja reklamacije Amazonka doo će istu blagovremeno razmotriti i uputiti pisani odgovor na reklamaciju.

13. Plaćanje

- Načini plaćanja

Plaćanje roba i usluga objavljenih od drugih članova, kao i samih usluga Amazonka doo moguće je izvršiti na jedan od sledećih načina: Opštom uplatnicom/E-banking, M-banking, IPS QR kodom, platnim karticama DINA, VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje putem interneta, kao i gotovinski – POUZEĆEM u skladu sa načinom funkcionisanja prenosa novca putem kurirskih službi.

Amazonka doo za kupovinu od drugih članova posreduje samo kao garant prenosa novca u skladu sa propisima platnih institucija za posredovanje u prodaji.

- Plaćanje platnim karticama

Podaci o platnoj kartici korisnika ili drugi poverljivi podaci koje korisnik ostavlja prilikom plaćanja platnom karticom, nisu dostupni Amazonka doo, već samo banci koja je izdala karticu. Za sigurnost podataka garantuju procesori platnih kartica. U tom slučaju poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI Sistema.

Platnim karticama je moguće izvršiti kupovinu robe ili usluge ili izvršiti dopunu Amazonka kredita.

Ukoliko je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava korisniku koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste DINA, VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje, te će banka na zahtev Amazonka doo izvršiti povraćaj sredstava na povezani račun korisnika kartice.

- Plaćanje opštom uplatnicom, E-banking, M-banking, IPS QR kodom ili pouzećem

Navedene vrste plaćanja će se vršiti posredstvom platne institucije Transfernova d.o.o. Obaveza korisnika se smatra izvršenom odabirom i plaćanjem putem jedne od navedenih opcija, odnosno prenosom sredstava na račun platne institucije Transfernova d.o.o. a sve u skladu sa dobijenim instrukcijama za plaćanje od strane Amazonka.rs.

14. Internet prodavnica

- Opšte odredbe o korišćenju Amazonka.rs internet prodavnice

Internet prodavnica je on-line prodavnica – Platforma preko koje zainteresovana lica mogu da realizuju kupovinu pojedinih dostupnih proizvoda (u daljem tekstu: Prodavnica)

Internet prodavnica je dostupna 24 sata dnevno svih registrovanih članovima.

Pristup uslugama Prodavnice biće omogućen sedam dana u nedelji, 24h dnevno. Izuzetno prodavnica može da bude privremeno nedostupna, usled rutinskih tehničkih održavanja, kao i drugih okolnosti za koje Amazonka doo ne odgovara, a u skladu sa članom 2. ovih Uslova korišćenja.

Online prodavnica Amazonka.rs sadrži katalog proizvoda koji sadrži spisak proizvoda, kao i:

 • Naziv i opis proizvoda;
 • Cenu sa pripadajućim porezom na dodatnu vrednost;
 • Iznos troškova dostave u skladu sa važećim cenovnikom operatora poštanskih usluga;
 • Najmanje jednu fotografiju proizvoda ili usluge;
 • Naznaku da li je proizvod dostupan ili je rasprodat;
 • Druge relevantne podatke o proizvodu.

Cena svakog proizvoda ili usluge je jasno istaknuta u okviru odgovarajućih sekcija Platforme. Prodavac zadržava pravo promene cene isključivo pre evidentiranja porudžbine, kao i pravo da pojedine proizvoda ili usluge doda ili povuče iz ponude, bez prethodnog obaveštenja potencijalnih kupaca, a isključivo pre evidentiranja porudžbine od strane kupaca.

Kupac je dužan da redovno proverava promene cena i dostupnosti određenih proizvoda ili usluga.

- Način plaćanja proizvoda

Izbor načina plaćanja proizvoda se vrši u korpi nakon odabira opcije „DODAJ U KORPU“ za registrovane članove. Kupac u kropi ima pravo da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja proizvoda dostupnih u trenutku kupovine. Prilikom plaćanja putem pouzeća, trošak prenosa novca može biti naplaćen Kupcu u skladu sa važećim cenovnikom angažovane kurirske službe.

 1. Registrovani članovi – Zaključenje ugovora i isporuka proizvoda

Poručivanjem proizvoda registrovani kupac izražava želju za kupovinom proizvoda. Prodavac je po evidentiranoj porudžbini u roku od 2 radna dana dužan da obavesti kupca o potvrđivanju porudžbine i da istu u tom roku spremi za slanje. Prebacivanjem porudžbine u status Spremna za preuzimanje smatra se da je Prodavac prihvatio porudžbinu i da je ugovor između kupca i prodavca zaključen.

Ukoliko prodavac iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da obezbedi porudžbinu u roku od 2 radna dana od momenta porudžbine, obavestiće kupca da je porudžbina otkazana i u tom slučaju neće doći do zaključenja ugovora. Izuzetno u slučajevima prodavac može da obavesti kupca o dužem roku isporuke, ukoliko zbog tehničkih, logističkih, manipulativnih potreba ili personalizacije proizvoda je potrebno duže vreme za pripremu proizvoda. Kupac mora da se saglasi sa dužim rokom čekanja proizvoda, kako bi sme smatralo da je ugovor zaključen.

Registrovanjem i objavljivanjem svojih proizvoda / usluga, prodavac je saglasan da portal Amazonka.rs angažuje kurirsku službu u ime i za račun prodavca. Prodavac je dužan da se na spisku predatih pošiljaka pružaocu usluga identifikuje sa svojeručnim potpisom i brojem lične karte i samim tim potvrdi da je direktno iskoristio uslugu prenosa pošiljaka od strane pružaoca usluga. Plaćanjem usluge prenosa pošiljaka portalu Amazonka.rs izmirujete dugovanje za pruženu uslugu prema pružaocu usluga. Portal Amazonka.rs će posebno evidentirati naplatu usluge u ime i za račun prodavca, i zasebno iskazati na mesečnom računu, u smislu člana 17.  stav 4. tačka 2) i 3) Zakona o PDV-u, odnosno iskazati iznose koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga.

Portal Amazonka.rs ne pruža usluge prenosa pošiljaka niti pruža poštanske usluge, te navedeni iznosi ne ulaze u osnovicu za obračun PDV-a jer se ti isti iznosi prenose pružaocu poštanskih usluga. Naplata usluga će se vršiti i prenositi isključivo preko namenskih računa platnih institucija.

- Reklamacija i zamena

Obzirom da su sve pošiljke koje se isporučuju osigurane od strane Amazonka doo, kupac ima pravo na reklamaciju isporučenog proizvoda u roku od 2 radna dana - propisanim od strane angažovane kurirske službe u slučajevima ako je isporučeni proizvod:

 • Oštećen u transportu
 • Isporučen nekompletan ili fale delovi
 • Sa vidljivim oštećenjima kutije, odnosno pakovanja

Prodavac je dužan da sve poručene proizvode upakuje tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Obaveza kupca je da odmah prilikom dostave proizvoda proveri sva eventualna oštećenja, koje dostavljač mora da unese unosi u elektronski zapisnik. Kupac ima pravo da odbije prijem oštećene robe. Vidljiva oštećenja pakovanja se obavezno moraju na licu mesta fotografisati i sačiniti elektronski zapisnik o oštećenjima.

OBAVEZNO PROVERITE OŠTEĆENJA PAKETA PRE PREUZIMANJA ROBE OD KURIRSKE SLUŽBE!

Korisnik ostvaruje svoje pravo na reklamaciju sačinjavanjem zapisnika odmah prilikom preuzimanja ili narednog radnog dana u prostorijama kurirske službe. Kopiju zapisnika je potrebno skenirati i poslati na reklamacije@amazonka.rs

Amazonka doo će se potruditi da ustanovi sve relevantne činjenice i shodno osiguranju pošiljke obešteti prodavca, odnosno kupca.

Angažovana kurirska služba je dužna da u zakonskom roku dostavi odgovor na podnetu reklamaciju.

Ukoliko je reklamacija prihvaćena, angažovana kurirska služba će izvršiti obeštećenje Amazonka doo kompanije koja će organizovati zamenu artikala sa onim koji nemaju fizičke nedostatke ili kompletnim. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi drugi novi artikal, Amazonka doo će izvršiti povrat sredstava kupcu, na isti način kako je izvršena i uplata novčanih sredstava, a kupac je dužan da predmetni proizvod vrati prodavcu u skladu sa važećim propisima.

- Odustanak od kupovine

Svaki registrovani član prodavac, bilo da je pravno ili fizičko lice, je dužan da svom kupcu omogući pravo na odustanak od kupovine u roku od 14 dana od momenta prijema predmeta a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu (kupovina putem interneta).

Poručivanjem putem Platformi Amazonka doo i svaki član se saglašava sa Opštim uslovima kupovina u kojima mu se predočava pravo na odustanak  od Ugovora na daljinu u roku od 14 dana od prijema robe. Prilikom poručivanja članu se uručuje elektronska Izjavu o odustanku od ugovora na daljinu, koju možete elektronski popuniti i dostaviti.

Pravo na Odustanak od kupovine ima svaki registrovani član platforme Amazonka doo Platformi pod uslovima da je u propisanom roku dostavio uredno popunjenu Izjavu o odustanku od kupovine, da je predmet nakon toga o svom trošku vratio Članu prodavcu. Član kupac je obavezan da proizvod vratiti neoštećen i u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja, da je predmet neoštećen u originalnom pakovanju, bez tragova korišćenja ili nedostataka.

Član kupac je odgovoran za umanjenje vrednosti robe ili oštećenja koja mogu nastati kao posledica neadekvatnog i nesavesnog rukovanja robom, odnosno načina koji prevazilaze ono što je potrebno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Član kupac nema pravo da odustane od ugovora na daljinu u slučaju:

- Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Član Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak

- Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Člana Kupca ili jasno personalizovane

- Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke

- Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom

- Isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora

Član prodavac je dužan da u roku od 15 dana od prijema predmeta i Izjave o odustanku ugovora na daljinu, predmet pregleda i ukoliko su ispunjeni svi uslovi novac refundira članu kupcu, odnosno pokrene proceduru za refundaciju putem sistema platnih kartica.

Član prodavac koji je refundirao novac članu prodavcu ima pravo da zahteva refundiranje troškova naknade, osim eventualnih troškova transporta.

15. BLOG – Amazonka.rs

Svi registrovani članovi imaju prava na učestvovanje i komentarisanje tekstova na BLOG-u Amazonka.rs. Svi tekstovi na Amazonka BLOG-u su autorsko pravo i vlasništvo Amazonka doo platforme. Nije dozvoljeno umnožavati, javno prikazivati, prodavati / naplaćivati pristup ili licencirati Sadržaj ili njegove delove, bez prethodne pisane dozvole Vlasnika.

Vlasnik štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

16. Sistem ocenjivanja

Sistemom ocenjivanja svi registrovani članovi Amazonka.rs platforme ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje Amazonka doo.

Sva pravila i rokovi u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvu za korišćenje Amazonka doo.

17. Kršenje uslova korišćenja

- Nedozvoljena ponašanja

Listom nedozvoljenih ponašanja definisani su predmeti čija trgovina posredstvom Amazonka.rs Platforme nije dozvoljena, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, kao i metode sankcionisanja takvih pojava na svim Platformama Amazonka doo.

Lista nedozvoljenih ponašanja čini sastavni deo ovih Uslova korišćenja, nije konačna i može se u bilo kom momentu menjati i usklađivati bez posebnog i prethodnog obaveštenja članova. Svaki član se obavezuje da će pre postavljanja ponude proveriti da li se predmet ili usluga koji će se oglasiti nalazi na Listi nedozvoljenih ponašanja.

Amazonka doo zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na Listi nedozvoljenih ponašanja, bez posebnog obrazloženja.

Kršenje pravila Amazonka doo Platformi se sankcioniše jedinstvenim Sistemom sankcionisanja unutar Platformi.

- Rizici na Amazonka doo Platformama

 Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum, Amazonka doo preporučuje da pročitate Uputstvo za korišćenje Amazonka.rs Platforme, koje sadrži savete za kupovinu i prodaju i definiše situacije u kojima Amazonka doo može razmatrati žalbe.

18. Prelazne i završne odredbe

Amazonka doo ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune biti objavljenje na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati obaveštenje putem registrovane e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama označiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, logovanjem na Amazonka.rs platformu, svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnik ne izjavi da se ne saglašava sa izmenama u roku od 5 dana i ako nastavi da koristi Amazonka doo platforme, smatraće se da je korisnik pročitao i saglasio se sa izmenama. Ako korisnik izjavi da nije saglasan sa izmenama u datom roku, Amazonka doo će zatvoriti njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje članstvo.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Za sve sporove do kojim može doći između Amazonka doo i članova u vezi sa korišćenjem Amazonka doo Platformi, kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Sve strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, ili putem medijacije, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformama Amazonka doo i počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama Amazonka doo Internet Platformi.

 

U Beogradu, 18.12.2020.

Amazonka doo Beograd

 

Boris Stojanović

Direktor

 

Napomena: Ovaj dokument je elektronski generisan i važi bez potpisa i pečata.